Actueel


Wij informeren u graag over mogelijkheden om uw vakkennis bij te houden. In deze rubriek vindt u informatie over nieuwe cursussen en actuele ontwikkelingen rond ons cursusaanbod. Verder treft u hier thema-artikelen aan. In deze artikelen belichten wij een bepaald thema uit een van onze cursussen en zetten uiteen waarom dit belangrijk is voor de dagelijkse praktijk.

actueel
Ton de Boer

Update Corona met Ton de Boer; de laatste stand van zaken

Op 9 december staat de 3e webinar gepland waar u door professor Ton de Boer, hoogleraar Farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, op de hoogte wordt gebracht over de laatste stand van zaken met betrekking tot COVID-19 en waar u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen.
Naar informatie en inschrijven
 
 

labbuisjes

Nieuwe cursus: Hematologie en moleculaire diagnostiek

Bent u als apotheker bekend met de raakvlakken tussen geneesmiddelen en hematologisch of moleculair biologisch onderzoek? Welke geneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld hemolyse veroorzaken? Welke afwijkingen in eiwitspectra kunnen biologicals geven? En met welke biomarkers kan het aanslaan van een oncologische behandeling worden vastgesteld? Onze nieuwe nascholing Hematologie en moleculaire diagnostiek bespreekt de ‘rode kant’ van het lab. Deze cursus wordt na zomer gepland, maar u kunt zich alvast aanmelden.
Naar informatie en inschrijven

 

e-health

Nieuwe cursus: E-health voor apothekers

De mogelijkheden van informatietechnologie zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid, maar de zorg loopt nog steeds achter met het inzetten van nieuwe digitale toepassingen. Maakt u in uw apotheek al gebruik van digitale innovaties? Kunnen uw patiënten online hun medicatiegegevens inzien? Welke digitale toepassingen uit andere sectoren kunt u inzetten in uw apotheek? Onze nieuwe cursus E-health voor apothekers helpt u digitale oplossingen met succes te implementeren in uw apotheek. Deze cursus wordt na de zomer gepland, u kunt zich alvast aanmelden.
Naar informatie en inschrijven

 

polyfarmacie

Nieuwe cursus: Samen polyfarmacie optimaliseren

De farmaceutische zorg voor kwetsbare ouderen is een uitdaging. Richtlijnen en standaarden zijn niet altijd een op een van toepassing. Lukt het om de patiënt centraal te stellen bij de zorg? Kunt u de voorschrijver rationele adviezen geven bij ouderen met polyfarmacie? Onze nieuwe  nascholing Samenwerken als sleutel: patiëntgerichte aanpak bij optimaliseren polyfarmacie gaat in op rationeel voorschrijven en afleveren van medicatie aan ouderen met polyfarmacie. Na het volgen van de nascholing bent u in staat om, in samenwerking met andere zorgverleners, polyfarmacie bij kwetsbare patiëntengroepen optimaliseren.
Naar informatie en inschrijven

 

zomeractie e-learning

Zomeractie (deze actie loopt t/m 30 september 2021)

Fris uw farmacotherapeutische kennis op in de zomer!
Trends kennistoets en nieuwsbrief 2020 + e-modules
Ga naar informatie en inschrijven openbaar apotheker
Ga naar informatie en inschrijven ziekenhuisapotheker

leefstijl

Leefstijladvisering in de apotheek

PAO Actueel: een interview met Rinske Pauw, ziekenhuisapotheker, Rogier Larik, openbaar apotheker, en Yvo Sijkpens, internist nefroloog, over het belang en invloed die leefstijl kan hebben op het ontstaan en beloop van ziektes en aandoeningen. 
Lees interview

cursusoverzicht plaatje

Cursusaanbod najaar 2021

Ons cursusaanbod voor het najaar van 2021 staat voor u klaar! Nieuw in ons aanbod is het symposium Apotheker en leefstijl symposium op 30 september en Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen, een tweedaagse cursus op 16 en 17 november.
Volledige cursusaanbod najaar 2021

oudere en medicijnen

Nieuw: Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen

Heeft u bij het uitvoeren van het verplichte aantal medicatiereviews ook het gevoel dat maar een beperkt deel tot een zinvolle uitkomst leidt? Loopt u telkens tegen dezelfde knelpunten aan? Krijgt u vaak de patiënt of de arts niet mee in de voorgestelde interventies? 
Onze nieuwe tweedaagse cursus Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen vergroot de effectiviteit van medicatiereviews met speciaal aandacht voor demedicaliseren.
Naar informatie en inschrijven

 

leefstijl

Nieuw: Apotheker en leefstijl symposium

Een gezonde leefstijl heeft invloed op de preventie van chronische aandoeningen. Leefstijl is een begrip dat steeds vaker valt bij de behandeling van chronische aandoeningen. Het overgrote deel van alle hartinfarcten is bijvoorbeeld te voorkomen door leefstijlaanpassingen. Maar welke interventies zijn eigenlijk het meest effectief? Welke rol kunt u als apotheker vervullen? En wat levert een gezondere leefstijl op voor de patiënt? Op  30 september is het eerste symposium Apotheker en leefstijl. In dit symposium wordt nader ingegaan wat uw rol als apotheker kan zijn in leefstijlinterventies. 
Naar informatie en inschrijven

logo pharmsupport

Samenwerking met PharmSupport uitgebreid

In 2019 zijn wij een samenwerking aangegaan met PharmSupport op het gebied van cursussen over onder meer kwaliteitsmanagement en GMP. De cursussen zijn bedoeld voor professionals in de ziekenhuisapotheek, binnen farmaceutische bedrijven en in aanverwante bedrijfstakken. Het betreft op maat gesneden eendaagse cursussen waarin praktische handvaten worden aangereikt voor de juiste toepassing van de regelgeving. De behoefte aan deze onderwerpen bleek groot. Wij hebben daarom besloten de samenwerking met PharmSupport uit te breiden. In 2021 zullen 4 cursussen worden aangeboden op het gebied van Change Control, Deviation Management, Risk Management en Data Integriteit. In de aanloop naar de cursus Deviation Management zal tevens een e-learning beschikbaar zijn die de basisbeginselen van afwijkingenbeheer bijbrengt.

logo Pharmefficient

Samenwerking PAOFarmacie en Pharmefficient

Kosteneffectiviteit analyses, waardegedreven zorg, uitkomstgerichte zorg en bekostingssystematiek worden steeds belangrijker met de toenemende kosten in de zorg en toenemende vraag naar hoogwaardige zorg. Met name op het gebied van het inkopen van dure geneesmiddelen en bij het uitrollen van Value Based Healthcare trajecten in ziekenhuizen is kennis over deze onderwerpen noodzakelijk. De bekostiging van geneesmiddelen vraagt steeds meer tijd en ervaring van ziekenhuisapotheker. De toenemende zorgkosten door nieuwe dure therapieën vragen specifieke kennis van ziekenhuisapothekers en medisch specialisten om de zorg efficiënt en doelmatig te houden. Recent zijn wij een samenwerking aangegaan met Pharmefficient, die cursussen heeft ontwikkeld gericht op doelmatige inzet van geneesmiddelen in de ziekenhuiszorg, de kwaliteit van zorg en uitkomstgerichte zorg.

Behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie

Nieuw: Behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie

De behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie (SaB) vindt vaak plaats in een multidisciplinair team waar de ziekenhuisapotheker onderdeel vanuit maakt. Afhankelijk van het ziekenhuis wordt deze expertise in meer of mindere mate bij elkaar gebracht in een multidisciplinair overleg (MDO).  
Lees verder
 

logo VJA

De VJA en PAOFarmacie slaan handen ineen.

De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) maakt zich sinds 1995 sterk voor de belangen van de beginnende (openbaar) apotheker en helpt apothekers tijdens de belangrijke eerste carrière jaren. Een belangrijk onderdeel hierbij is het organiseren van nascholingen. 

Sinds 2020 is PAOFarmacie een samenwerking aangegaan met de VJA. Hierdoor kunnen VJA leden gebruik maken van diverse nascholing mogelijkheden van PAO Farmacie. Samen zorgen we er op deze manier voor dat jonge apothekers zich blijven ontwikkelen en kunnen werken aan een duurzame toekomst van het apothekersvak. 

Toetsingsonderwijs

Toetsingsonderwijs; professionele communicatie

In het nieuwe curriculum moeten openbaar apotheker-specialisten minimaal 10 uur geaccrediteerde toetsing volgen. Dit kan door intervisie, maar ook toetsingsonderwijs is een leerzaam alternatief. In deze editie van PAO Actueel een interview met Rik Bes en Jaap Postma over wat toetsingsonderwijs inhoudt. En Linda Mulder over haar deelname en ervaringen aan een van de eerste cursusdagen.
Naar  interview
 

voeding en geneesmiddelen

Voeding en geneesmiddelen: een multidisciplinaire insteek

Voeding beïnvloedt in specifieke gevallen de werking van geneesmiddelen en vice versa. Dit keer in PAO Actueel een interview met Rinske Pauw, Nina Hemminga-Jansen en Renger Witkamp over interacties tussen geneesmiddelen en voeding.
Lees interview

klinisch redeneren; zorg voor patient

Klinisch redeneren

Beslissingen nemen over farmacotherapie die niet alleen gebaseerd zijn op een richtlijn of standaard. Dit vereist klinisch redeneren, een nieuw te ontwikkelen vaardigheid voor apothekers. In PAO Actueel een interview met Adrianne Faber, Melvin Lafeber en Chiel Ebbelaar over klinisch redeneren. 
Lees interview