Behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie, e-module

De behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie (SaB) vindt vaak plaats in een multidisciplinair team waar de ziekenhuisapotheker onderdeel vanuit maakt. Afhankelijk van het ziekenhuis wordt deze expertise in meer of mindere mate bij elkaar gebracht in een multidisciplinair overleg (MDO). Deze nascholing ondersteunt uw inbreng en specialistische kennis bij de behandeling van deze soms complexe aandoeningen. 

HIV
De behandeling van patiënten met hiv vindt in Nederland plaats in een van de 28 hiv-behandelcentra. De behandeling wordt multidisciplinair aangepakt, waarbij de internist-infectioloog en de hiv-consulent de primaire begeleiding van de patiënten voor hun rekening nemen.
De andere specialisten binnen het multidisciplinaire team hebben elk hun eigen rol. Zo is de ziekenhuisapotheker betrokken bij de TDM en de bewaking van interacties. 

Het onderdeel hiv heeft tot doel om uw  kennis over de behandeling van hiv te vergroten. Aan de hand van casuïstiek worden verschillende aspecten van de hiv-behandeling besproken. De casuïstiek is gebaseerd op echte patiënten, die in het MDO zijn besproken. De thema’s die aan de orde komen zijn:

 • hiv, zwangerschap en geboorte;
 • TDM;
 • hiv-medicatie bij slikproblemen of sondevoeding;
 • Interacties met hiv-medicatie;
 • resistentie;
 • keuze van hiv-medicatie bij complexe patiënten.

Staphylococcus aureus bacteriemie
Een bacteriëmie, waarbij een Staphylococcus aureus is aangetroffen in de bloedkweek (SaB), is een diagnose die gepaard gaat met een hoge mortaliteit tot wel 40%. Elk ziekenhuis in Nederland heeft regelmatig te maken met patiënten bij wie deze diagnose wordt gesteld. Pas sinds het afgelopen decennium is hier veel aandacht voor. Onder andere, omdat meer bekend is geworden over de risicofactoren die bepalend zijn voor de mortaliteit en, omdat dit risico door samenwerking van verschillende medische disciplines in het ziekenhuis sterk kan worden gereduceerd. De rol van de internist-infectioloog, arts-microbioloog en ziekenhuisapotheker in de behandeling van SaB is van groot belang in het kader van antibiotic stewardship. Zij bewaken de juiste diagnostiek en zorgen dat de juiste antimicrobiële behandeling tijdig wordt gestart en zo nodig aangepast. Bespreking van patiënten met een SaB vindt daarom meer en meer plaats in een MDO. 

Thema’s die bij het onderdeel SaB aan de orde komen zijn:

 • risicofactoren en diagnostiek;
 • behandeling van SaB;
 • TDM.

De onderwerpen worden toegelicht aan de hand van de huidige richtlijn voor SaB.

Deze nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. De nascholing is zo opgezet dat u na afloop het geleerde direct kunt toepassen in uw eigen praktijk of als achtergrondinformatie kan dienen bij de invulling van uw rol als medebehandelaar van deze infecties.

Deze nascholing is ontwikkeld in samenwerking met dr. H.J.M. van Kan, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog,Apotheek Gelre Ziekenhuizen en mevr. E.E. Roelofsen, Ziekenhuisapotheker, Haaglanden MC.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze e-module

 • Heeft u inzicht verkregen in basale behandeling van hivvoor zover, die van belang is voor de ziekenhuisapotheker.
 • Heeft u kennis genomen van specifieke eigenschappen anti HIV middelenmiddelen.
 • Heeft u kennis genomen van de TDM bij HIV middelen.
 • Heeft u kennis genomen van verschillende actuele thema’s die spelen binnen de HIV populatie en de behandeling van HIV.
 • Heeft u inzicht verkregen in de kenmerken van S. aureus bacteriemie die van belang zijn voor de ziekenhuisapotheker.
 • Heeft u kennis genomen van specifieke eigenschappen van de bij S. aureus bacteriemie  toegepaste antibacteriële middelen.
 • Heeft u kennis genomen van de farmacokinetiek en- dynamiek van de bij S. aureus bacteriemie toegepaste antibacteriële middelen.