Farmaceutische zorg in de palliatieve fase

De palliatieve fase begint op het moment dat duidelijk wordt dat genezing niet (meer) mogelijk is tot aan het moment van overlijden. In de definitie die de WHO in 2002 formuleerde, komt dit eveneens naar voren en wordt ook duidelijk welke aspecten een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om kwaliteit van leven, symptomen onder controle houden, anticiperen (pro-actieve benadering van te verwachten klachten en problemen), autonomie van de patiënt, integrale en multidimensionele benadering en zorg voor de naasten.

In de nascholing Farmaceutische zorg in de palliatieve fase wordt ingegaan op het verschil tussen reguliere (farmaceutische) patiëntenzorg en palliatieve (farmaceutische) zorg en de overeenkomsten. Vanuit casuïstiek wordt ingegaan op verschillende (farmacotherapeutische) aspecten die een rol spelen bij pijn en palliatieve pijnbestrijding, gastro-intestinale problemen, palliatieve sedatie, euthanasie en het delier.

Binnen de organisatie van palliatieve zorg in de eerste lijn hebben betrokken zorgverleners verschillende verantwoordelijkheden. De benodigdheden hierbij en de mogelijkheden om te anticiperen worden met u doorgenomen. Er wordt ook ingegaan op benodigde technieken en materialen. Er zijn verschillende geneesmiddelen en (medische) hulpmiddelen die tot uw beschikking staan. Een deel hiervan heeft u standaard op voorraad, andere zaken wilt u snel kunnen betrekken. Het maken van afspraken met collega's kan hierbij ondersteuning bieden en er worden u handvatten aangedragen om informatie te vinden over de (farmaceutische) mogelijkheden.

Deze blended nascholing is ontwikkeld in onze elektronische leeromgeving. U kunt uit verschillende leervormen kiezen die u online of fysiek kunt volgen. De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt.
U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
•    de blended nascholing bestaande uit een e-module en een fysieke bijeenkomst 
•    de e-module
•    de fysieke bijeenkomst

Het grote voordeel van blended nascholing is dat de e-module een aanvulling is op de fysieke bijeenkomst. Zo begint u goed voorbereid  aan de bijeenkomst.  

Met de e-module heeft u de mogelijkheid om uw kennis ten aanzien van palliatieve zorg op te frissen. U krijgt enkele schriftelijke bronnen, die u kunt raadplegen en zal vervolgens aan de hand van praktisch herkenbare voorbeelden de kennis laagdrempelig kunnen toepassen.

Tijdens de fysieke bijeenkomst leert u, aan de hand van casuïstiek, kijken naar de farmaceutische zorg voor deze patiënten. Pijn en palliatieve pijnbestrijding komen aan de orde, evenals gastro-intestinale problemen, palliatieve sedatie en delier. U krijgt veel praktische tips over hoe u aan palliatieve zorg invulling kan geven. 

De online nascholing kunt u maken op uw mobiel, tablet, computer of laptop en kan gevolgd worden waar en wanneer u dat wilt. Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Marijanne van der Schalk, specialist ouderengeneeskunde/ hospice-arts/consulent palliatieve zorg.

Leerdoelen

Na het volgen van deze nascholing is de cursist in staat om aan de volgende aspecten invulling te geven:
•    karakteristieken van palliatieve zorg;
•    farmacotherapeutische mogelijkheden;
•    organisatie van palliatieve zorg.
 

Na het doorlopen van deze e-module bent u in staat om aan de volgende aspecten invulling te geven:
•    Karakteristieken van palliatieve zorg;
•    Farmacotherapeutische mogelijkheden;
•    Organisatie van palliatieve zorg.
 

Programma

09.00 uur         Ontvangst
09.30 uur         Inleiding en ontwikkeling van de Palliatieve Zorg
10.15 uur         Misselijkheid/braken
11.00 uur         Pauze
11.15 uur         Palliatieve sedatie en euthanasie
12.00 uur         Lunch
13.00 uur         Pijn
13.45 uur         Delier
14.30 uur         Pauze
14.45 uur         Capita selecta
16.45 uur         Evaluatie en Afsluiting
 

Gerelateerde cursussen

Farmaceutische zorg en oncologie

De nascholing Farmaceutische zorg en oncologie gaat in op de rol van de poliklinische en openbare apotheker bij de zorg voor patiënten met kanker.