“Samenwerken en Communiceren”, intercollegiaal toetsingsonderwijs voor apothekers

Het apothekers-vak is een dynamisch beroep. De communicatie met patiënten wordt meer divers van aard. Tekorten aan geneesmiddelen, (bij-)betalingen en het preferentiebeleid zorgen voor spanningen met patiënten aan de balie.

Daarnaast worden patiënten steeds mondiger en hebben er in toenemende mate behoefte aan om als gelijkwaardige partners behandeld te worden door hun zorgverleners. Dit 'partnerschap' tussen patiënt en zorgaanbieder is des te belangrijker voor de verbetering van de therapietrouw en het zelf-managend vermogen bij chronisch medicatie gebruikende patiënten. Campagnes als 'Samen Beslissen' en 'Begin een goed gesprek' zijn voorbeelden van het inspelen op deze behoeftes.
 
Externe relaties en samenwerkingsverbanden met andere zorgprofessionals in de buurt, plaats of regio worden steeds belangrijker. 
Intern vraagt het aansturen en coachen van het apotheekteam continu zorg en aandacht.
 
De nascholing 'Samenwerken en Communiceren', intercollegiaal toetsingsonderwijs voor apothekers, is gericht op het verbeteren van uw professionele communicatie en op het ontdekken & ontwikkelen van de management- en leiderschapskwaliteiten, die de ontwikkelingen in het vakgebied van u vragen.

De theoretische kaders voor klantvriendelijkheid, conflicthantering en omgaan met agressie kwamen al aan de orde in het eerste deel van dit 'Toetsingsonderwijs', evenals methoden voor gedragsverandering.
 
Een groot deel van deze nascholing 'Samenwerken en Communiceren' bestaat uit het bespreken van en oefenen met communicatieve uitdagingen uit uw dagelijkse praktijk, waarbij u feedback krijgt van uw collega’s en trainer/coach. De focus ligt op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen richting een veranderende positie van de apotheek in het zorglandschap en het betrekken van de patiënt als partner in de zorg. Uw rol daarin als zorgverlener, maar zeker ook uw rol als manager/leidinggevende, komen ter sprake.

Blended nascholing

E-module 1:
De eerste e-module rondt u af uiterlijk een week voorafgaand aan de groepsbijeenkomst.
Deze module introduceert u in een paar actuele landelijke campagnes ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de zorg aan patiënten. Vervolgens bespreken we kort de uitdagingen en kansen op het gebied van het managen van en leidinggeven aan het proces van ontwikkeling van de plaats van de apotheek in de samenleving.
Deze module heeft uw persoonlijk leer- en ontwikkelplan - dat u opstelde tijdens de eerste nascholing 'Toetsingsonderwijs' - als uitgangspunt. Hiervoor plant u een afspraak in voor een video-conferentiegesprek met uw coach. Zij of hij bespreekt met u de voortgang van uw oorspronkelijke leer- en ontwikkelplan, en bekijkt samen met u welke aanvullingen u zou kunnen maken betreffende management/leiderschap en het inspelen op actuele ontwikkelingen in de zorg. U maakt tenslotte een start met een eerste concept van uw persoonlijke leer- en ontwikkelplan 'Samenwerken en communiceren'.

Gezamenlijke lesdag:
Deze dag staat in het teken van ‘Samen doen, samen leren’. Tijdens de groepsbijeenkomst oefent u onder begeleiding van een trainer en een trainingsacteur met het verfijnen van uw communicatieve vaardigheden. Hierbij gaat het over de benodigde praktische vaardigheden binnen de campagnes 'Samen Beslissen' en 'Begin een goed gesprek'. Ook komen de verschillende management/leiderschapsstijlen en daarmee samenhangende casuïstiek aan de orde.
Naast de theoretische kaders en oefeningen met een trainingsacteur krijgt en geeft u in kleine groepjes intercollegiale feedback. Tot slot verfijnt u uw concept leer- en ontwikkelplan 'Samenwerken en Communiceren'.

E-Module 2:
E-module 2 vormt de afsluiting van deze nascholing. U krijgt toegang tot deze e-module direct na afloop van de groepsbijeenkomst en moet deze binnen vier weken na afloop van de groepsbijeenkomst afronden.
In deze module staat toetsing centraal, zowel van de kennis van de theoretische achtergrond van de verschillende actuele campagnes, de daaraan verbonden communicatieve vaardigheden alsook van de mate waarin u deze concepten in praktijk weet te brengen. Dit wordt getoetst met behulp van een klein aantal video respons oefeningen.
In een afsluitend video-conferentiegesprek met uw coach, bespreekt u uw resultaten en ontwikkeling tot nu toe. Tot slot stelt u uw definitief leer- en ontwikkelplan voor de komende vijf jaar vast.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met de stichting Centre for Motivation and Change.
 

Leerdoelen

Na afloop van de nascholing:

  • heeft u door feedback en reflectie  op de CanMEDS competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit inzicht gekregen in uw specifieke kwaliteiten.
  • weet u hoe u deze CanMEDS competenties toe kan passen in praktijksituaties als openbaar apotheker, met inachtneming van uw persoonlijke stijl en karakteristieken van communicatie.
  • bent u toegerust om op een professionele manier feedback te geven en ontvangen.
  • heeft u een individueel leer- en ontwikkelplan 'Samenwerken en Communiceren' opgesteld, inclusief prioriteiten en concrete actiepunten voor de komende 5 jaren.
Programma
12.00  Ontvangst
12.30  Introductie
12.50  Inventarisatie assessment en leer-ontwikkelplan ervaringen; focusgebieden
13.15 Uitdagingen en kansen; campagnes en tools
• Theoretisch kader (20 minuten)
• Casuïstiek en oefenen met het samenwerken met patiënten
14.00 Pauze
14.30  Beïnvloeding van gedrag
• Theoretisch kader (20 minuten)
• Simulatie oefeningen met trainingsacteur
• Feedback van TA, trainer/coach en intercollegiaal
16.00  Pauze
16.30  Theoretisch kade (15 minuten)
• Simulatie-oefeningen op basis van bovenstaande met trainingsacteur,
en naar aanleiding van leer en ontwikkelplannen.
• Feedback: intercollegiaal en extern (TA en trainer/coach)
17.45  Pauze (avondmaaltijd)
18.45  Management en leiderschap
• Theoretisch kader (15 minuten)
• Opsplitsing van de groep in 4 kleine groepjes van 3-4 deelnemers; bespreking van en feedback op elkaars
   individuele uitdagingen n.a.v. assessment en leer-/ontwikkelplannen (30 minuten)
• Plenaire simulaties met trainingsacteur, op basis van subgroep-uitkomsten (40 minuten)
20.00  Afsluiting
•    In tweetallen: aanvullingen/verfijningen van individuele leer- en ontwikkelplannen. Om beurten interviewen/helpen
     de deelnemers elkaar om prioriteiten te verfijnen 10 minuten elk; 20 minuten totaal.
•    Laatste vragen/opmerkingen en aankondiging e-module 2.
20.30     Einde