Toetsingsonderwijs voor apothekers: verbeter uw professionele communicatie

Het apothekersvak is een dynamisch beroep. De communicatie met patiënten wordt meer divers van aard. Tekorten aan geneesmiddelen, (bij-)betalingen en het preferentiebeleid zorgen voor spanningen met patiënten aan de balie. Relaties met andere zorgprofessionals worden steeds belangrijker. Het aansturen en coachen van het apotheekteam vraagt continu zorg en aandacht.

Intervisie is een van de mogelijkheden om uw persoonlijke professionaliteit te ontwikkelen. Dit toetsingsonderwijs richt zich op de evaluatie van de competenties samenwerken, communicatie en professionaliteit. Daarnaast gelden alle toegekende uren als toetsing.
Zelfreflectie op het functioneren en feedback van collega’s en experts staan tijdens de nascholing centraal. 

Door deelname aan deze nascholing voldoet u aan de eis van 10 toetsingsuren voor de vijfjaarlijkse her-accreditatie tot openbaar apotheker-specialist.

Het programma bestaat uit twee individueel te volgen e-modules van 2 uur en een groepsbijeenkomst op locatie (6 uur).

De onderwerpen van deze nascholing en de theoretische kaders zijn:

  • Stress en burn-out: wat is het en hoe voorkom je het.
  • Klantvriendelijkheid -> Conflicthantering -> Omgaan met agressie.
  • Soorten conflicten en conflictstijlen.
  • Methoden voor gedragsverandering: cognitieve gedragstherapie en motivational interviewing.

E-module 1
Deze module heeft als doel het formuleren van uw persoonlijk leer- en ontwikkelplan. U krijgt via drie korte ‘assessment-situaties’ feedback op het huidige eigen functioneren bij consultvoering, conflicthantering en stressmanagement. Hiervoor plant u een afspraak in voor een video-conferentie met een trainingsacteur. U maakt een start met een persoonlijk leer- en ontwikkelplan met de feedback van de trainer. Met de eerste e-module kunt u 4 weken voorafgaand aan de groepsbijeenkomst starten. en dient één a twee weken voorafgaand aan de groepsbijeenkomst afgerond te hebben. 

Cursusdag: groepsbijeenkomst
Deze dag staat in het teken van ‘Samen doen, samen leren’. Tijdens de groepsbijeenkomst oefent u, onder begeleiding van een trainer en een trainingsacteur,  het verfijnen van uw communicatieve vaardigheden. Hierbij gaat het over klantvriendelijkheid, conflicthantering en beheersing van agressie. Ook komen methoden ter ondersteuning van gedragsverandering aan de orde.
Naast de theoretische kaders en oefeningen met een trainingsacteur, krijgt u in kleine groepjes intercollegiale feedback en krijgt u feedback van de trainer op de in de e-module gemaakte video-assessments. U werkt verder aan uw persoonlijke leerplan, waarmee u gestart ben in de e-module 1. 

E-module 2
De tweede e-module vormt de afsluiting van dit toetsingsonderwijs. In deze module staat toetsing centraal, zowel van de kennis van de theoretische achtergrond van de verschillende communicatieve vaardigheden, als van de mate waarin u deze concepten in praktijk weet te brengen. Dit wordt getoetst middels een aantal video responsoefeningen. Tot slot stelt u een definitief leer- en ontwikkelplan voor de komende vijf jaar vast. Na de groepsbijeenkomst kunt u starten met deze e-module en deze moet binnen 4 weken afgerond zijn.

Na afloop van de nascholing kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen praktijk.

Deze cursus is ontwikkelt in samenwerking Rik Bes, trainer van het Centre for Motivation and Change.

Opmerking: voor het volgen van deze cursus is een laptop of desktop PC met de browser Chrome of Firefox een vereiste.

Leerdoelen

Na afloop van de training:

  • Heeft u door feedback en reflectie op de CanMEDS competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit inzicht gekregen in uw specifieke kwaliteiten.
  • Weet u hoe u deze CanMEDS competenties toe kan passen in praktijksituaties als openbaar apotheker, met inachtneming van uw persoonlijke stijl en karakteristieken van communicatie.
  • Bent u toegerust om op een professionele manier feedback te geven en ontvangen.
  • Heeft u een individueel leer- en ontwikkelplan opgesteld, inclusief prioriteiten en concrete actiepunten voor de komende 5 jaar.
Programma

Eerste e-module start vanaf  20 mei 2024
- Vragenlijst invullen 
- Een assessment gesprek (via Zoom) 
- Concept leer- en ontwikkelplan opstellen
Deze e-module dient afgerond te zijn 2 weken voorafgaand aan de cursusdag.


Cursusdag 25 juni 2024

12.00 uur Ontvangst
12.30 uur Introductie
12.50 uur Inventarisatie assessment en leer-ontwikkelplan ervaringen; focusgebieden
13.15 uur Klantvriendelijkheid -> Conflicthantering -> Agressie beheersing
 - Theoretisch kader (5 minuten)
 -  Maken en bespreken van de conflictstijlen test (40 minuten)
14.00 uur Pauze
14.30 uur Omgaan met klachten (van patiënten, collega’s en externen)
 - Theoretisch kader (10 minuten)
 - Simulatie oefeningen (conflicthantering en omgaan met klachten) met trainingsacteur
 - Feedback van TA, trainer/coach en intercollegiaal
16.00 uur Pauze
16.30 uur Methoden ter ondersteuning van (gedrags-)verandering.
- Theoretisch kader evidence-based benaderingen (15 minuten)
-  Simulatieoefeningen op basis van bovenstaande met trainingsacteur, en naar aanleiding van leer- en ontwikkelplannen
- Feedback: intercollegiaal en extern (TA en trainer/coach)
17.45 uur  Soep met broodjes
18.45 uur Leer- en ontwikkelplanning
- Theoretisch kader (feedback geven en ontvangen); 5 minuten
- Opsplitsing van de groep in 4 kleine groepjes van 3-4 deelnemers; bespreking van en feedback op elkaars individuele uitdagingen n.a.v. assessment en leer-/ontwikkelplannen (30 minuten)
- Plenaire simulaties met trainingsacteur, op basis van subgroep-uitkomsten (40 minuten)
20.00 uur Afsluiting
- In tweetallen: aanvullingen/verfijningen van individuele leer- en ontwikkelplannen. Om beurten interviewen/helpen de deelnemers elkaar om prioriteiten te verfijnen 10 minuten elk; 20 minuten totaal.
- Laatste vragen/opmerkingen en aankondiging e-module
20.20 uur Evaluatie en einde workshop-dag
20.30 uur Einde

Tweede e-module start na de cursusdag 
- Toetsing kennis van de theoretische achtergrond van de verschillende communicatieve vaardigheden en praktijk.
- Definitief leer- en ontwikkelplan voor de komende vijf jaar vast.
Deze e-module dient 4 weken na de cursusdag afgerond te zijn. 

Rik Bes
Jaap Postma
Linda Mulder

In het nieuwe curriculum moeten openbaar apotheker-specialisten 20 uur geaccrediteerde toetsing volgen. Dit kan door intervisie, maar ook toetsingsonderwijs is een leerzaam alternatief. Rik Bes en Jaap Postma over wat toetsingsonderwijs inhoudt. En Linda Mulder over haar deelname en ervaringen aan een van de eerste cursusdagen. 
Lees interview

Toetsingsonderwijs; professionele communicatie
Gerelateerde cursussen

Intervisie

Door middel van intervisie kunnen apothekers elkaar adviseren en ondersteunen op een oordeelsvrije en gestructureerde manier. De insteek van intervisie komt vanuit de persoon: hoe doe ik dat? Kan het beter, anders? En hoe doen collega’s dat?